HƯỠNG DẪN CHI TIẾT

Bước 1: Download file xxxxx.wpress (file demo) , file Hướng dẫn cài đặt mà quý khách nhận qua Google Drive

Bước 2: Cài đặt WordPress lên hosting và cài đặt plugin All in One WP Migration phiên bản mới nhất

Bước 3: Thay đổi PHP version thành 5.6 và thay đổi thông số php.ini trong hosting. Xem thêm hướng dẫn thay đổi thông số php.ini

  • max_execution_time: 600
  • max_input_time: 600
  • memory_limit: 256M (hoặc chọn cao nhất có thể)
  • post_max_size: 128M (hoặc chọn cao nhất có thể)
  • upload_max_filesize: 256M (hoặc chọn cao nhất có thể)

Nếu không thay đổi các thông số này cho phù hợp thì quá trình Import demo thường sẽ không hoàn tất. Hình ảnh ở trên là áp dụng cho hosting CPanel. Nếu dùng hosting DirectAdmin thì liên hệ bên cho thuê hosting đều chỉnh các thông số PHP.ini này.

Bước 4: Import file xxxxx.wpress vào website của bạn thông qua plugin All in One WP Migration đã cài đặt ở Bước 2.